ระบบงานสารบรรณ :User

HOME

รายการข้อมูลพัสดุ

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานสารบรรณ ม.ต.ก.
ชื่อผู้รับ รายละเอียด สถานะ
Programmer : Teerapon Pasotagang
นส.ธนทร ไชยขาว มาถึงโรงเรียนเมื่อ :20-03-2019 เวลา 13.59 เลขพัสดุ :EV622364635TH
รอนำจ่าย
นายยุธนา บุบผาพวง มาถึงโรงเรียนเมื่อ :27-03-2019 เวลา 13.49 เลขพัสดุ :EW214035005TH
รอนำจ่าย
นางสาวสุรัญญา เลิญพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :11-04-2019 เวลา 13.34 เลขพัสดุ :RL997665473th
รอนำจ่าย
นางวรรณธนากร อังฉกรรจ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :11-04-2019 เวลา 13.35 เลขพัสดุ :RE22289194tH
รอนำจ่าย
นางสาวมนัญญา พุทธปอง มาถึงโรงเรียนเมื่อ :11-04-2019 เวลา 13.36 เลขพัสดุ :RB887499345TH
รอนำจ่าย
นางรัทญาพร ภุระพัฒน์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :11-03-2019 เลขพัสดุ :Rl631094636th สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :12-03-2019 เลขพัสดุ :PA635897647TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :14-03-2019 เวลา 14.39 เลขพัสดุ :RB685329520TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวกาญจนา บุญยิ่ง มาถึงโรงเรียนเมื่อ :14-03-2019 เวลา 14.40 เลขพัสดุ :RF815101285TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวดรรชนี ศรีธัญรัตน์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :14-03-2019 เวลา 14.40 เลขพัสดุ :EU954584446TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :14-03-2019 เวลา 14.41 เลขพัสดุ :RP326977176TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :15-03-2019 เวลา 15.32 เลขพัสดุ :rb659990743th สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :15-03-2019 เวลา 15.32 เลขพัสดุ :rc917977585th สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวกัญญาพัชร จูมศรี มาถึงโรงเรียนเมื่อ :18-03-2019 เวลา 14.28 เลขพัสดุ :EW623492066TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวทิพยรัตน์ เกิดมงคล มาถึงโรงเรียนเมื่อ :18-03-2019 เวลา 14.31 เลขพัสดุ :RY188852357TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
ณัฐธิดา เมืองบุญ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :18-03-2019 เวลา 14.32 เลขพัสดุ :EW332464895TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
กัญญาพัชร จูมศรี มาถึงโรงเรียนเมื่อ :18-03-2019 เวลา 14.33 เลขพัสดุ :EW560929471TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
รสสุคนธิ์ อาจวิชัย มาถึงโรงเรียนเมื่อ :19-03-2019 เวลา 14.20 เลขพัสดุ :EV590750587TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวสุรัญญา เลิศพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :22-03-2019 เวลา 14.03 เลขพัสดุ :ev963901703th สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวสุรัญญา เลิศพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :22-03-2019 เวลา 14.04 เลขพัสดุ :re157293335th สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวดรรชนี ศรีธัญรัตน์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :22-03-2019 เวลา 14.05 เลขพัสดุ :ED740413534th สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :22-03-2019 เวลา 14.06 เลขพัสดุ :pc222033893th สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นาสาวอุบลวรรณ ไท้ทอง มาถึงโรงเรียนเมื่อ :25-03-2019 เวลา 14.12 เลขพัสดุ : EV559735751TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวสุรัญญา เลิศพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :25-03-2019 เวลา 14.14 เลขพัสดุ :EW744746268TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางณัฐฐาพร ปะโสทะกัง มาถึงโรงเรียนเมื่อ :25-03-2019 เวลา 14.15 เลขพัสดุ :RC607521625TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางปวีร์ณิศา กรินรักษ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :25-03-2019 เวลา 14.16 เลขพัสดุ :RC067975295TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางนิชาภัทร ขาวสะอาด มาถึงโรงเรียนเมื่อ :25-03-2019 เวลา 14.16 เลขพัสดุ :EW623616741TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวกัญญาพัชร จูมศรี มาถึงโรงเรียนเมื่อ :27-03-2019 เวลา 13.50 เลขพัสดุ :RB244246436TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมา มาถึงโรงเรียนเมื่อ :28-03-2019 เวลา 18.37 เลขพัสดุ :RC274323114 TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางยุพิน อัคร์พัฒน์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :03-04-2019 เวลา 14.40 เลขพัสดุ :RP371525353TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางยุพิน อัคร์พัฒน์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :03-04-2019 เวลา 14.40 เลขพัสดุ :EV937319154TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
คุณจิรภัทร แจงธรรม มาถึงโรงเรียนเมื่อ :03-04-2019 เวลา 14.41 เลขพัสดุ :EW680303769TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว
นางสาวไก่นภา ทวีพันธ์ มาถึงโรงเรียนเมื่อ :03-04-2019 เวลา 14.42 เลขพัสดุ :RP326336895TH สถานะ :
นำจ่ายแล้ว